مرجان بلبلیانM. B., مهسا اصفهانیM. E., ندا حاجی حسنیN. H., زهره خلیلیZ. K., مهشید مبینیM. M., و مریم تفنگچی هاM. T. “مقایسه‌ی دقت دستگاه تصویربرداری سه بعدی (Newtom و Planmeca) در تشخیص تحلیل خارجی ریشه در شرایط آزمایشگاهی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Dec. 2022, صص 398-07, doi:https://doi.org/10.18502/ijds.v18i4.12097.