عاطفه نجفی شاهکوهیA. N. S., و مریم معینیM. M. “پوشش بیمه‌ی دندان‌پزشکی کودکان به مثابه یک تقاضای محقق نشده؟”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, May 2024, صص 6-12, doi:https://doi.org/10.48305/v0i0.2022.