فاطمه مولاییF. M., آرش قدوسیA. G., سمیه عباسیS. A., آرش گلستانهA. G., و لیدا ساسانیL. S. “بررسی الگوی مورفولوژیک اثر لب‌ها در جمعیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, May 2024, صص 25-32, doi:https://doi.org/10.48305/v0i0.2027.