منصور سردارپورM. S., و آتوسا امین‌زاده گوهریA. A. G. “میزان آگاهي دانشجویان دندان‌پزشکي سال آخر در مورد راه‌های تشخیص ضایعه‌ی (Oral Squamous Cell Carcinoma )”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, Oct. 2023, صص 208-1, doi:https://doi.org/10.48305/v0i0.2069.