مظاهریح., شیربانم. ر., H. Mazaheri, و M. R. Shirban. “بستن فاصله بین دو دندان با کامپوزیت رزین به روش مستقیم با معرفی یک روش جدید - گزارش مورد”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 6, ش 4, Dec. 2010, صص 426-31, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/209.