نسیم جعفری پزوهN. J. P., فاطمه آقاجانیF. A., و محمد درویشیM. D. “یافته‌های رادیوگرافیک و پاتولوژیک کیست دانتی‌ژور التهابی در فک پایین: یک گزارش مورد”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, May 2024, صص 61-66, doi:https://doi.org/10.48305/v0i0.2110.