علیرضا رهبرA. R., بتول امیریB. A., زینب خجستهZ. K., محمدرضا حسینیM. R. H., و نجمه سوادیN. S. “بررسی نقش پیشگویی‌کنندگی الگوی غذایی بر پوسیدگی دندانی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, May 2024, صص 13-24, doi:https://doi.org/10.48305/v0i0.2114.