معصومه رستم زادهM. R. “رزین اکریلی گرماپخت حاوی نانوپارتیکل اکسید زیرکونیوم، افزایش استحکام خمشی یا کاهش آن: نامه به سردبیر”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, May 2024, doi:https://doi.org/10.48305/v0i0.2136.