توکلیم., بیرنگر., شاه ابوئیم., رفیع درگاهیع., ترابیع., M. Tavakoli, R. Birang, A. Rafidargahi, A. Rafie Dargahi, و A. R. Torabi. “بررسی میزان اتصال استخوان به سطح ایمپلنت با استفاده از فاکتورهای رشدی اتوژن PRGF در فک سگ”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 6, ش 4, Mar. 2011, صص 357-63, doi:https://doi.org/10.48305/v6i4.229.