غفورنیام., حاج نوروز علی تهرانیم., بدیهیان نجف آبادیش., M. Ghafournia, M. Hajenorouzali Tehrani, و S. Badihian Najafabadi. “بررسی ارتباط عادات دهانی و رفتارهای تغذیه‌ای با وجود کراس بایت خلفی در دندان‌های شیری گروهی از کودکان 5-3 ساله شهر اصفهان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 7, ش 2, June 2011, صص 139-46, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/323.