حميصيج. ا., خواجوییپ., J. Hamissi, و P. Khajooei. “مقایسه تأثیر درمان جراحی پریودنتال و درمان معمول پریودنتال بر تغييرات غلظت سرمی C-Reactive-Protein”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 7, ش 2, July 2011, صص 171-7, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/330.