فرهادع., برکتینب., کیوانز., A. Farhad, B. Barekatain, و Z. Keivan. “بررسی مقایسه‌ای میانگین زمان ریزنشت میکروبی با استفاده از محلول شستشوی EDTA و اسید سیتریک با کاربرد سیستم Real-Seal در دندان تک کاناله انسانی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 7, ش 2, July 2011, صص 163-70, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/331.