برکتینب., فرهادع., ذوالفقاریم., B. Barekatain, A. R. Farhad, و M. Zolfaghari. “آلودگی توبول‌های عاجی دندان‌های با اپکس باز درمان شده با پلاگ MTA: بررسی میکروسکوپ الکترونی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 7, ش 4, Dec. 2011, صص 388-94, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/371.