خدادادیر., منیری فرر., عسگرین., بهاروندیم., R. Khodadadi, R. Monirifar, N. Asgari, و M. Baharvandi. “مقایسه تطابق رنگ روکش‌های چینی- فلز ساخته شده توسط تكنيسين‌های با تحصیلات دانشگاهی و تجربی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 7, ش 4, Dec. 2011, صص 425-33, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/376.