برکتینب., فرهادع., رفائیپ., حیدریف., B. Barekatain, A. R. Farhad, P. Refaei, و F. Heidari. “مقایسه آزمایشگاهی اثر ضد باکتری دو داروی کلشی‌سین و هیدروکسید کلسیم بر چند گونه میکروبی و فلور نرمال بزاق”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 7, ش 4, Dec. 2011, صص 409-17, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/382.