صالحیم. ر., موحدیانب., باقیز., M. R. Salehi, B. Movahedian, و Z. Baghi. “بررسی میزان آگاهی و عملکرد دندان‌پزشکان شهر اصفهان در مورد تدابیر لازم در دوران بارداری”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 7, ش 5, Jan. 2012, صص 493-8, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/387.