حاج نوروز علی تهرانیم., سخاوتیه., جاوریم., M. Hajenorouzali Tehrani, H. Sekhavati, و M. Javeri. “میزان شیوع دندان‌های ناتال در نوزادان متولد شده در شهر اصفهان در یک دوره یک‌ساله”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 7, ش 5, Jan. 2012, صص 482-7, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/404.