شیخیم., قربانی زادهس., قاسم زادها., باغستانیم., M. Sheikhi, S. Ghorbanizadeh, A. Ghasemzadeh, و M. Baghestani. “بررسی میزان دقت روش دمرجیان در تخمین سن تقويمي افراد 17-5 ساله شهر كرمان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 7, ش 5, Jan. 2012, صص 554-8, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/410.