غلیانیپ., بابادیف., خزیمهف., P. Ghalyani, F. Babadi, و F. Khozeimeh. “بررسی فراوانی عوامل ایجاد کننده تغییر رنگ دندان در دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌های اصفهان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 7, ش 5, Mar. 2012, صص 799-03, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/458.