شهیدیش., ادیبیص., وجدانیم., خالدیا. ع., S. Shahidi, S. Adibi, M. Vojdani, و A. A. R. Khaledi. “مقایسه شیب کندیلی حاصل از رکورد داخل دهانی با تریسینگ رادیوگرافی ترانس کرانیال”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 2, Apr. 2012, صص 117-25, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/468.