فلاح تفتیع., جعفری ندوشنع., سلطانیف., ابراهیمی مقدمز., میرزاییف., A. Falah-Tafti, A. Jafari Nodoushan, F. Soltani, Z. Ebrahimi-Moghadam, و F. Mirzaei. “مقايسه ميزان چسبندگی وکلونیزاسیون كانديدا آلبيكنس بر روي سه نوع ماده بهسازي بافت در شرايط آزمایشگاهی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 2, Apr. 2012, صص 109-16, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/469.