رضویس. م., ترابی نیان., تحریریاند., S. M. Razavi, N. Torabinia, و D. Tahririan. “میزان تظاهر نشانگر (VEGF) Vascular Endothelial Growth Factor درمخاط نرمال، مخاط دیسپلاستیک و کارسینوم سلول سنگفرشی دهان با روش ایمونوهیستوشیمیایی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 1, Apr. 2012, صص 36-44, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/470.