جباری فرس. ا., بیرجندین., خادمپ., فرسامط., فالی نژادف., مشرف جواديف., S. E. Jabarifar, N. Birjandi, P. Khadem, T. Farsam, F. Falinezhad, و F. Moshref- Javadi. “بررسی ارتباط کیفیت زندگی با سلامت دهان و دندان در افراد 45-18 ساله مراجعه کننده به دانشکده دندان‌پزشکی خوراسگان در سال 90-1389”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 1, Apr. 2012, صص 68-74, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/471.