جوادی نژادش., میرزا کوچکی بروجنیپ., سالكيم., حاجی زادهف., S. Javadinejad, P. Mirzakoucheki Borojeni, M. Saleki, و F. Hajizadeh. “مقایسه بالینی نوعی شیارپوش خود اچ کننده با یک شیارپوش متداول: یک مطالعه 12 ماهه”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 2, Apr. 2012, صص 99-08, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/472.