نیلیم., علی قربانیر., M. Nili, و R. Ali Ghorbani. “بررسی تأثیر واش دوم در دو روش قالب‌گیری یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای بر تطابق لبه‌ای”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 2, Apr. 2012, صص 126-35, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/474.