مشرف جواديف., افقريپ., رفيع زادهم., محرريم., خروشيم., F. Moshref-Javadi, P. Afghari, M. Rafizadeh, M. Moharreri, و M. Khoroushi. “مروري بر علل، شاخص‌ها، تشخيص و درمان فلوروزيس دنداني”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 1, May 2012, صص 81-91, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/482.