کوشاس., پورمهدی بروجنیم., کلاهیش., S. Koosha, M. Pourmahdi Borujeni, و S. Kolahi. “بررسی اسپکتروفتومتری اثر نوع آلیاژ بر رنگ رستوریشن‌های فلز- سرامیک”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 3, July 2012, صص 260-8, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/489.