بدریانح., شیخیم., میرزا باقریانع., خلیقی نژادن., H. Badrian, M. Sheikhi, A. Mirzabagherian, و N. Khalighinejad. “بررسی میزان دوز دریافتی غده تیروئید در توموگرافی کانونشنال اسپیرال و توموگرافی کامپیوتری اسپیرال”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 2, June 2012, صص 143-50, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/493.