رضویس. م., سیادتس., مهدیزادهم., موحدیانب., هاشمی نیاد., S. M. Razavi, S. Siadat, M. Mehdizadeh, B. Movahedian, و D. Hasheminia. “بررسی ایمونوهیستوشیمیایی تغییرات بافت شناسی نسوج اطراف دندان‌های عقل نهفته”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 2, June 2012, صص 162-71, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/494.