خاموردیز., رضایی صوفیل., کسراییش., مقیم بیگیع., رستمیش., Z. Khamverdi, L. Rezaei-Soufi, S. Kasrei, A. Moghim Beigi, و S. Rostami. “بررسی آزمایشگاهی اثر اپی گالوکاتچین گالات بر استحکام باند برشی کامپوزیت به مینای سفید شده”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 3, July 2012, صص 235-43, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/502.