صالحیپ., حیدریس., خواجهف., P. Salehi, S. Heidari, و F. Khajeh. “بررسی رابطه مساحت سینوس فرونتال با اندازه فک پایین در تصاویر لترال سفالوگرام بالغین”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 3, July 2012, صص 244-50, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/504.