غلیانیپ., حاجی صادقیس., مختاریح. ا., P. Ghalyani, S. Hajisadeghi, و H. Mokhtari. “بررسی شیوع و علایم بالینی زبان جغرافیایی در زنان باردار”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 3, July 2012, صص 251-9, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/510.