رفيع زادهم., محرريم., خسرويك., مشرف جواديف., خروشيم., M. Rafizadeh, M. R. Moharreri, K. Khosravi, F. Moshref-Javadi, و M. Khoroushi. “مروری بر نانوكامپوزيت‌ها”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 3, July 2012, صص 269-90, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/511.