اخوانع., شفیعی رادا., مهدیزادهم., موسویس. ب., مدرسیج., A. Akhavan, E. Shafiei Rad, M. Mehdizadeh, S. B. Mousavi, و J. Modaresi. “بررسی رادیواپسيتي یک نوع ماده جديد پرکننده ریشه دندان (NREFM) به همراه دو نوع رادیواپسي فایر و مقایسه آن‌ها با Pro- Root MTA و سمان پرتلند”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 3, July 2012, صص 221-8, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/512.