مهدی پورم., اسلامیح., تقوی زنوزع., بابالوز., M. Mehdipour, H. Eslami, A. Taghavi Zenooz, و Z. Babaloo. “بررسی مقایسه‌ای میزان IgG، IgM و IgA سرم در بیماران مبتلا به لیکن پلان مراجعه کننده به دانشکده دندان‌پزشکی تبریز”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 3, July 2013, صص 232-41, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/515.