رخشانو., کاویانیر., مکی نژادس. ع., V. Rakhshan, R. Kaviani, و S. A. Mackinejad. “بررسي فراوانی تارودونتیسم در بیماران دندان‌پزشکی مراجعه كننده به دو مرکز رادیوگرافی در شهر تهران (1390-۱۳۸۸)”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 3, July 2013, صص 259-65, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/530.