پیمانیع., بخشیح., آثارس., کشاورزس., A. Peimani, H. Bakhshi, S. Assar, و S. Keshavarz. “تأثير استفاده از نوعی دهان‌شویه ایرانی بر روی برخي عوارض پس از جراحی دندان‌هاي عقل نهفته”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 5, Nov. 2012, صص 409-16, doi:https://doi.org/10.48305/v8i5.544.