اخوانع., تاجمیرریاحیف., مهدی زادهم., شاه ناصریا. م., A. Akhavan, F. Tajmir Riahi, M. Mehdizadeh, و A. Shahnaseri. “بررسی رادیواپاسیتی Calcium Aluminate α Aluminate و Wollastonite Calcium α Aluminate با استفاده از دو نوع رادیواپاسی فایر و مقایسه آن‌ها با Pro-Root MTA و سمان پرتلند”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 5, Nov. 2012, صص 417-24, doi:https://doi.org/10.48305/v8i5.545.