ساعتچیم., عارفیا., نواییه., M. Saatchi, A. Arefi, و H. Navaei. “بررسی الگوی تجویز داروهای آنتی‌بیوتیک در درمان ریشه دندان‌ها توسط دندان‌پزشکان عمومی شهر اصفهان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 5, Nov. 2012, صص 444-52, doi:https://doi.org/10.48305/v8i5.549.