زماني ناصرآ., فرهادين., جعفرين., خرميل., شکرانهع., A. Zamani Naser, N. Farhadi, N. Jafari, L. Khorrami, و A. Shokraneh. “مقایسه اثر محلول‌های روشن کننده و روش دیجیتال غیر مستقیم در بهبود کیفیت تشخیصی کلیشه‌های پری اپیکال تیره”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 5, Nov. 2012, صص 463-9, doi:https://doi.org/10.48305/v8i5.551.