صادقیانس., آتش پورح., عباسی بروجنیم., اثناعشرین., S. Sadeghian, H. Atashpour, M. Abasi, و N. Esnaashari. “رابطه ناهنجاری‌های دندانی- فکی با مفاهیم ارزیابی از خویشتن و خودپنداری در دانشجویان شهر اصفهان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 5, Nov. 2012, صص 470-9, doi:https://doi.org/10.48305/v8i5.552.