مقدسا., و O. Moghaddas. “درمان و مدیریت بیماری‌های اطراف ایمپلنت”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 5, Nov. 2012, صص 480-9, doi:https://doi.org/10.48305/v8i5.553.