رضویانس. ح., خزاعیص., کاظمیش., سیدیس. م., S. H. Razavian, S. Khazaei, S. Kazemi, و S. M. Sayedi. “بره موم زنبور عسل و کاربرد آن برای سلامت دهان و دندان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 5, Nov. 2012, صص 491-0, doi:https://doi.org/10.48305/v8i5.554.