مهديزادهم., فقيهيانا., M. Mehdizadeh, و E. Faghihian. “بررسی مقایسه‌ای دقت اندازه‌گیری‌های خطی در تصاویر Cone-Beam Computed Tomography و لترال سفالومتری دیجیتال”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 6, Nov. 2012, صص 567-75, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/558.