خدائیانن., صبوحيم., عطائیا., N. Khodaeian, M. Sobouhi, و E. Ataei. “مروری بر آملوژنزیس ایمپرفکتا و روش‌های درمانی آن”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 7, Jan. 2013, صص 695-0, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/573.