نیلچیانف., جباری فرس. ا., اخوانع., غفاری فارسانیم., F. Nilchian, S. E. Jabbarifar, A. Akhavan, و M. Ghafari Farsani. “بررسی دلایل بروز انواع آسیب‌های دندانی در کودکان 7 تا 12 ساله شهر اصفهان بر اساس پرونده‌های شرکت بیمه ایران در یک دوره دو ساله”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 7, Jan. 2013, صص 622-8, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/575.