حکمتیانا., حقیقتع., علویس. ر., E. Hekmatian, A. Haghighat, و S. R. Alavi. “بررسی توانایی رادیوگرافی پانورامیک در تشخیص میزان ارتباط واقعی دندان عقل نهفته با کانال دندانی تحتانی در جراحی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 7, Jan. 2013, صص 669-75, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/576.