خادمیع., فرهادین., شکرانهع., A. Khademi, N. Farhadi, و A. Shokraneh. “شوینده‌ها در درمان ریشه”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 6, Jan. 2013, صص 576-8, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/579.