اکبریم., ولایتی مقدمف., احمدیا., M. Akbari, F. Velayati Moghadam, و A. Ahmadi. “بررسي عوامل مؤثر بر سطح جیوه ادرار دندان‌پزشکان عمومی و متخصصین ترمیمی شهر مشهد در یک دوره زمانی یک‌ساله”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 7, Jan. 2013, صص 652-61, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/584.