عزيزيآ., علوي زادهپ., صدريد., لسانس., A. Azizi, P. Alavizadeh, D. Sadri, و S. Lesan. “بررسی سطح سرمی ویتامین B12 در بیماران مبتلا به لیکن‌پلان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 7, Feb. 2013, صص 616-21, https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/595.